31.01.2014 | 00:00

Informace o hospodaření za období leden – prosinec 2013


Zvyšování hrubého provozního zisku podle plánu – silný finanční tok ve 4. čtvrtletí posílil finanční bilanci1. říjen – 31. prosinec 2013
  • Hrubý provozní zisk kromě nákladů souvisejících s odloučením společnosti dosáhl výše 26,7 milionů EUR (10-12/2012: 9,8 milionů EUR). Hrubý provozní zisk se zahrnutím nákladů souvisejících s odloučením společnosti ve výši 1,4 milionů EUR činil 25,3 milionů EUR (10-12/2012: 9,8 milionů EUR). Program zvyšování efektivity ve Švédsku zdárně pokračuje a profitabilita se vyvíjí podle plánu. V Norsku projektová obchodní činnost vykazovala slabší profitabilitu, v průběhu roku 2014 se však očekávají výsledky opatření provedených ke zvýšení ziskovosti.
  • Provozní cash-flow po investicích ve výši 106,4 milionů EUR (10-12/2012: 79,3 milionů EUR) (se zahrnutím IT investic souvisejících s odloučením společnosti ve výši 2,3 milionů EUR) byl velmi dobrý.
  • Příjmy za období říjen – prosinec činily 688,1 milionů EUR (10-12/2012: 748,4 miliony EUR). Pokles příjmů byl především důsledkem zvýšené selektivnosti projektové obchodní činnosti, nižšího příjmu ze servisní a údržbové činnosti a přesunů plánovaných termínů inicializace Caverionu v Německu. Změny měnových kurzů byly příčinou snížení příjmu za období říjen - prosinec o 20,9 milionů EUR ve srovnání s rokem předchozím.

Vyjádření generálního ředitele Juhani Pitkäkoskiho: Silný finanční tok posílil finanční bilanci – opatření k rozvoji profitability pokračují podle plánu

“Provedli jsme extenzívní opatření ke zlepšení účinnosti a jejich účinek je již patrný. Výsledkem je, že se profitabilita zvýšila podle plánu i ve 4. čtvrtletí.

V souladu s finančním záměrem docílit do konce roku 2016 záporného provozního kapitálu se dále zaměřujeme na uvolňování kapitálu vázaného na naší provozní činnost a na postup zlepšování finančního toku. Náš provozní kapitál se významně snížil na 46,0 milionů EUR a finanční tok z běžné obchodní činnosti za 4. čtvrtletí byl sezónně velice dobrý. Výsledkem je, že se naše čistá zadluženost na konci prosince významně snížila na 86,5 milionů EUR.

Náš program účinnosti servisních služeb pokračuje ve všech zemích, v nichž působíme. Na trhu servisních a údržbových služeb se v roce 2014 očekává určité zlepšení."

SMĚRNICE NA ROK 2014

Představenstvo společnosti Caverion na svém zasedání dne 27.ledna 2014 schválilo výhled a směrnice na rok 2014.

Společnost Caverion předběžně odhaduje, že příjmy skupiny za rok 2014 se srovnatelnými směnnými kurzy zůstanou na úrovni předchozího roku a hrubý provozní zisk za rok 2014 bez započtení neopakovaných účetních položek zřejmě zaznamená nárůst na 90-110 milionů EUR.

V roce 2014 bude zvýšení hrubého provozního zisku realizováno zlepšením provozní účinnosti, nárůstem servisní a údržbové obchodní činnosti, jakož i zvýšením projektové obchodní činnosti v Německu. Případné změny v celkovém makroekonomickém prostředí však mohou obchodní činnost společnosti Caverion a její zákazníky ovlivnit.

Finanční zprávy a další informace investora jsou k dispozici na webové stránce společnosti Caverion www.caverion.com/investors, a v aplikacích vyhledávání informací. Materiály lze též objednat zasláním

e-mailové zprávy na IR@caverion.com.

HLAVNÍ ČÍSELNÉ ÚDAJE

Mil. EUR

10-12/13

7-9/13

4-6/13

1-3/13

Příjmy

688,1

594,8

652,8

607,9

Hrubý provozní zisk

25,3

23,3

12,9

9,4

Ziskové rozpětí hrubého provozního zisku %

3,7

3,9

2,0

1,5

Provozní finanční tok po investicích

106,4

5,3

-35,3

-2,2

 

Mil. EUR

10-12/13

10-12/121)

Změna

1-12/13

1-12/121)

Změna

Příjmy

688,1

748,4

-8%

2.543,6

2.803,2

-9%

Hrubý provozní zisk

25,3

9,8

159%

70,9

85,3

-17%

Ziskové rozpětí

hrubého provozního zisku %

3,7

1,3

 

2,8

3,0

 

Provozní zisk

19,5

4,3

358%

49,4

61,1

-19%

Ziskové rozpětí

provozního zisku %

2,8

0,6

 

1,9

2,2

 

Čistý zisk za období

17,2

2,6

553%

35,5

40,8

-13%

Provozní kapitál

46,0

94,0

-51%

46,0

94,0

-51%

Provozní finanční tok

po investicích

106,4

79,3

34%

74,2

40,5

83%

Úročitelná čistá zadluženost,

konec období2)

86,5

 

 

86,5

 

 

Indikátor poměru

dlužního a akciového kapitálu,

konec období %2)

34,6

 

 

34,6

 

 

Výnos na akcii, základ, Euro3)

0,14

0,02

553%

0,28

0,32

-13%

Pracovníci, průměr za období

17.753

18.767

-5%

18.071

19.132

-6%

1) Účinky revidovaných mezinárodních účetních předpisů IAS 19 standard na konsolidovaný výkaz o hospodaření za období 1-12/2012 jsou uvedeny ve finančních tabulkách k Věstníku účetních výkazů. 2) Úročitelná čistá zadluženost a indikátor poměru dlužního a akciového kapitálu za rok 2012 nejsou srovnatelné s číselným vyjádřením obchodních výsledků v roce 2013 v důsledku nových možností úvěru převedených na společnost Caverion jako výsledek částečného odloučení k 30. červnu 2013. Úročitelná čistá zadluženost k 30. červnu 2013 činila 194,0 milionů EUR. 3) Kromě vlivu finančních výdajů nových zdrojů financování za období leden - červen 2013 převedených na společnost Caverion jako důsledek částečného odloučení. Pokud by bylo bývalo vyčerpáno refinancování podle nové smlouvy o půjčce na počátku účetního roku, činily by čisté finanční náklady v období leden - prosinec přibližně 8,4 milionů EUR.

Společnost Caverion tvoří samostatnou právní jednotku od 30. června 2013. Finanční informace předkládané v tomto Věstníku účetních výkazů se opírají o skutečné číselné údaje nezávislé skupiny po uskutečnění odloučení a číselné údaje financování převodem výnosu z budoucí produkce před provedením tohoto odloučení. Informace o financování převodem výnosu z budoucí produkce předkládaná v tomto Věstníku účetních výkazů vyjadřuje výkon a finanční bilanci jednotek, které v minulosti vytvářely obchodní činnost oboru technického zařízení budov v rámci skupiny YIT Group. Konsolidovaný výkaz finanční bilance k 31. prosinci 2013, konsolidovaný výkaz o hospodaření, konsolidovaný výkaz souhrnného příjmu, konsolidovaný výkaz změn hodnoty majetku a konsolidovaný výkaz finančních toků za období červenec - prosinec 2013 a související klíčové číselné údaje jsou tedy založeny na skutečných číselných údajích jako nezávislém souboru. Výkazy o hospodaření, výkazy finančních toků, výkazy o finančním stavu a komparativní číselné údaje za období před 30.červnem 2013 vycházejí z informací o financování převodem výnosu z budoucí produkce obchodní činnosti oboru technického zařízení budov skupiny YIT Group.

Go back to list