Etický kodex

Etický kodex obsahuje obecně přijímané zásady fungování a stanovuje způsob naší práce a jednání se všemi zúčastněnými subjekty. Týká se všech zaměstnanců společnosti a je k dispozici ve všech jazycích zemí skupiny Caverion.

Očekáváme, že každý zaměstnanec neprodleně nahlásí jakékoliv podezření na porušení tohoto kodexu. Veškeré podané  informace budou považovány za důvěrné.

Hlavní témata našeho Etického kodexu

Úplná verze Etického kodexu se nachází ve formátu pdf.

 

Zaměstnanci

 • Dodržujeme místní pracovněprávní zákony a předpisy zemí, ve kterých působíme.
 • Každý zaměstnanec má právo na bezpečné pracovní prostředí a proto se důkladně zaměřujeme na vynikající úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva.

Zákazníci

 • Marketing našich výrobků a služeb je vždy pravdivý a poctivý.
 • U našich výrobků a služeb vždy bereme do úvahy bezpečnost zákazníků.
 • Na kvalitu našich výrobků a služeb se lze spolehnout.


Konkurence

 • Podporujeme otevřenou a spravedlivou konkurenci na všech trzích.
 • Při všech našich aktivitách dodržujeme platnou legislativu hospodářské soutěže a vyhýbáme se situacím, kde existuje riziko, že by mohlo dojít k porušení předpisů v oblasti hospodářské soutěže.
 • Se svými konkurenty nejednáme o ceně nebo o principech pro stanovení cen, účasti na konkurenčních výběrových řízeních, našich nákladech a jejich skladbě, našich strategických rozhodnutích a jiných informacích, které nejsou veřejné a neměly by být konkurentům známy.

Životní prostředí

 • Ekologicky uvědomělé podnikání je pro naši společnost strategicky významnou činností.
 • Energetická úspornost je nedílnou součástí všech našich služeb a řešení.
 • Jsme zavázáni minimalizovat spotřebu energie a vody, ale i produkci odpadů v rámci našeho vlastního provozu, a rovněž eliminovat emise skleníkových plynů.


Dodavatelé, subdodavatelé a další obchodní partneři

 • S dodavateli, subdodavateli a dalšími obchodními partnery je zacházeno rovnocenně, bez diskriminace a čestně v souladu s platnými zákony a předpisy.
 • Ve vztazích s našimi dodavateli, subdodavateli a dalšími obchodními partnery netolerujeme žádné formy úplatkářství ani jiných nezákonných plateb.

Vztah ke společnosti

 • Společnost Caverion dodržuje místní zákony a předpisy každé země, ve které působí.
 • Neprovozujeme ani netolerujeme žádnou formu korupce, vydírání nebo úplatkářství a jsme odhodláni bojovat proti těmto praktikám.
 • Neposkytujeme žádné finanční příspěvky politickým stranám nebo skupinám, ani jednotlivým politikům.


Code of Conduct pdf
Code of Conduct